Για την επιβαιώση της κράτησης απαιτείται προκαταβολή 30%.

Στοιχεία κατάθεσης